नेपाल सरकार
अर्थ मन्त्रालय
महालेखा नियन्त्रक कार्यालय


सम्पर्क ठेगाना

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय,

अनामनगर, काठमाडैां ।