नेपाल सरकार
अर्थ मन्त्रालय
महालेखा नियन्त्रक कार्यालय


विस्तृतमा

 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालय (म.ले.नि.का) नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत क्रियाशील केन्द्रीय निकायका रुपमा रहिआएको छ । यस प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारको लेखा प्रणाली सञ्चालनको खाका तयार गरी महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृत गराउने, लेखा सम्वन्धी मापदण्डको निर्धारण गरी नेपाल सरकारबाट स्वीकृत गराउने र आर्थिक प्रशासन सञ्चानका लागि प्रचलित आर्थिक कार्यप्रणाली सम्वन्धी ऐन नियमको कार्यान्वयन गर्ने गराउने भूमिका यस कार्यालयको रहेको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालय अन्तर्गत दुईवटा केन्द्रीयस्तरका कार्यालयहरु कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालय र निवृत्तीभरण व्यवस्थापन कार्यालय तथा ७९ वटा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरु (काठमाण्डौ जिल्लामा थप ४ वटा कार्यालयहरुसमेत) रहेका छन्।

संगठनात्मक स्वरुप अनुरुप यस कार्यालयका साझेदारहरु सरकारी, सार्वजनिक र निजी सस्थाहरु, दाताहरु, कर्मचारीहरु, आदि रहेको प्रष्टै छ तथा यसका साथै कार्यालयले विभिन्न क्रियाकलापका लागि e-governance लागु गरिसकेकाले, विभिन्न IT System तथा  अन्य क्रियाकलाप सम्बन्धी गुनासो स्वाभाविक हुन्छ । तसर्थ सो गुनासो व्यवस्थापनका लागि Grievance Redress System (GRS) लागु गरिएको हो ।

 

यस सूचना संचार प्रबिधिमा आधारित संयन्त्रको प्रयोगले जनतालाई सरल र प्रभावकारी ढंगबाट आफ्नो उजुरी/ गुनासो, सल्लाह सुझाब प्रबाह गर्न र सो कार्यन्वयन गर्न मद्दत पुर्याउछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौं।